پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :اى على ! هيچ تنگ دستى اى ، بدتر از نادانى نيست و هيچ سرمايه اى ، سودمندتر از خردمندى نيست .

پرداخت الکترونیک و لينك ها

 

تعرفه عوارض سال 1398

تعرفه عوارض سال 1399

آمار وصولی ماهاینه

آمار درآمدهای وصولی مناطق و اداره درآمدهای عمومی سال 1393

آمار وصولي نقدي فروردين ماه 1393

آمار وصولي غير نقدي فروردين ماه 1393

آمار وصولي نقدي ارديبهشت ماه 1393

آمار وصولي غير نقدي ارديبهشت ماه 1393

آمار وصولي نقدي خرداد ماه 1393

آمار وصولي غير نقدي خرداد ماه 1393

آمار وصولي نقدي تير ماه 1393

آمار وصولي غير نقدي تير ماه 1393

آمار وصولي نقدي مرداد ماه 1393

آمار وصولي غير نقدي مرداد ماه 1393

آمار وصولي نقدي شهریور ماه 1393

آمار وصولي غير نقدي شهریور ماه 1393

آمار وصولي نقدي مهر ماه 1393

آمار وصولي غير نقدي مهر ماه 1393

آمار وصولي نقدي آبان ماه 1393

آمار وصولي غير نقدي آبان ماه 1393

آمار وصولي نقدي آذر ماه 1393

آمار وصولي غير نقدي آذر ماه 1393

آمار وصولي نقدي دی ماه 1393

آمار وصولي غير نقدي دی ماه 1393

آمار وصولي نقدي بهمن ماه 1393

آمار وصولي غير نقدي بهمن ماه 1393

آمار وصولي نقدي اسفند ماه 1393

آمار وصولي غير نقدي اسفند ماه 1393

آمار درآمدهای وصولی مناطق و اداره درآمدهای عمومی سال 1394

آمار وصولي نقدي فروردین ماه 1394

آمار وصولي غير نقدي فروردین ماه 1394

آمار وصولي نقدي اردیبهشت ماه 1394

آمار وصولي غير نقدي اردیبهشت ماه 1394

آمار وصولي نقدي خرداد ماه 1394

آمار وصولي غير نقدي خرداد ماه 1394

آمار وصولي نقدي تیر ماه 1394

آمار وصولي غير نقدي تیر ماه 1394

آمار وصولي نقدي مرداد ماه 1394

آمار وصولي غير نقدي مرداد ماه 1394

آمار وصولي نقدي شهریور ماه 1394

آمار وصولي غير نقدي شهریور ماه 1394

آمار وصولي نقدي مهر ماه 1394

آمار وصولي غير نقدي مهر ماه 1394

آمار وصولي نقدي آبان ماه 1394

آمار وصولي غير نقدي آبان ماه 1394

آمار وصولي نقدي آذر ماه 1394

آمار وصولي غير نقدي آذر ماه 1394

آمار وصولي نقدي دی ماه 1394

آمار وصولي غير نقدي دی ماه 1394

آمار وصولي نقدي بهمن ماه 1394

آمار وصولي غير نقدي بهمن ماه 1394

آمار درآمدهای وصولی مناطق و اداره درآمدهای عمومی سال 1395

آمار وصولي نقدي فروردین ماه 1395

آمار وصولي غير نقدي فروردین ماه 1395

آمار وصولي نقدي اردیبهشت ماه 1395

آمار وصولي غير نقدي اردیبهشت ماه 1395

 

 

 

نظرسنجی

نظر خود را راجه به سایت بیان کنید.ثبت نظر 

اوقات شرعی

آمار بازدید
دی ان ان